Cơ Sơ 1 : Tầng 5 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy - HN
Tổng Số Máy : 108 - Online : 92 - Máy Trống : 16
Số khách TK ít hơn 30 phút : 4
Số khách TK ít hơn 60 phút : 9